Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave

Artikel 1               Definities

Artikel 2               Toepasselijkheid

Artikel 3               Aanbod en aanvaarding

Artikel 4               Uitvoering van de Diensten

Artikel 5               Verplichtingen Klant

Artikel 6               Garanties

Artikel 7               Vergoedingen en betaling

Artikel 8               Aansprakelijkheid

Artikel 9               Overmacht

Artikel 10             Duur en Beëindiging

Artikel 11             Vertrouwelijke informatie

Artikel 12             Kennisgevingen

Artikel 13             Privacy

Artikel 14             Cookies

Artikel 15             Toepasselijk recht en bevoegdheid

Artikel 16             Overig

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende – steeds met een beginhoofdletter geschreven – begrippen, ongeacht of deze in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt, gedefinieerd als volgt:

 

1.1.       Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

1.2.       Opdrachtnemer: mevrouw B.B.M. van Gorp h.o.d.n. The Improvement Company, gevestigd te (4762 BJ) Zevenbergen aan het Bloedkoraal 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73540730.

1.3.       Diensten: alle in de Overeenkomst gespecificeerde diensten.

1.4.      Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die om wat voor reden dan ook vanuit zijn beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer.

1.5.       Materialen: hulpmaterialen van Opdrachtnemer, benodigd voor het kunnen leveren van de Diensten.

1.6.       Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtnemer en Klant.

1.7.       Partij: Opdrachtnemer of Klant.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1.       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van Opdrachtnemer alsmede op de Overeenkomst, rechtshandelingen van Opdrachtnemer en alle andere overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer partij is, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Partijen schriftelijk is afgeweken.

2.2.       Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden Opdrachtnemer slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

2.3.        Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met of afwijken van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst enkel indien en voor zover de Overeenkomst expliciet en nadrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden afwijkt.

2.4.       Door Klant gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen, offertes en voorstellen van Opdrachtnemer, de Overeenkomst of enige andere overeenkomst waarbij Opdrachtnemer partij is, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. In het geval dat zowel de Algemene Voorwaarden als de algemene voorwaarden van Klant van toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3 - Aanbod en aanvaarding

3.1.       Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk expliciet anders is bepaald. Opdrachtnemer is op elk moment voor aanvaarding van de aanbieding of offerte van Opdrachtnemer door Klant gerechtigd de aanbieding en/of offerte te herroepen, in te trekken of te wijzigen. Offertes en aanbiedingen zijn geldig voor de duur van de op de aanbiedingen en/of de in de offerte vermelde periode. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, zijn offertes en aanbiedingen geldig voor een periode van veertien (14) dagen.

3.2.       Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop Opdrachtnemer de aanbieding en/of offerte baseert. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, komt de offerte met terugwerkende kracht te vervallen. Mocht de Overeenkomst reeds tot stand zijn gekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd deze op grond van dwaling per direct te vernietigen.

3.3.       Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke (waaronder begrepen per e-mail), onvoorwaardelijke bevestiging door Klant van de gehele offerte van Opdrachtnemer, inclusief bevestiging van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3.4.       Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij het tegendeel door Klant wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox en/of randapparatuur van Klant, komt dit voor risico van Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

 

Artikel 4 - Uitvoering van de Diensten

4.1.       Opdrachtnemer zal zich bij de uitvoering van de Diensten naar beste vermogen inspannen om de Dienst te verlenen conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst. Alle Diensten worden steeds uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle zorgvuldigheid in acht nemen, die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden.

4.2.       Klant mag de Diensten alleen gebruiken voor eigen, interne bedrijfsdoeleinden. Het recht van de Klant op het gebruik van de Diensten is niet overdraagbaar.

4.3.       De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Opdrachtnemer aan de Klant. Onder het intellectueel eigendomsrecht van Opdrachtnemer vallen in ieder geval materialen en eigendommen van concepten.

 

Artikel 5 - Verplichtingen Klant

5.1.       Klant erkent dat de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van correcte, complete en tijdige verstrekking van gegevens door Klant. Klant zal voor deze verstrekking zorg dragen. Klant garandeert dat de verstrekte gegevens correct, compleet en consistent zijn en dat de verstrekking daarvan geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. Onvolledigheden en onjuistheden komen voor risico van Klant.

5.2.       Het gebruik van de Dienst(en) door Klant is volledig voor eigen rekening en risico van Klant.

5.3.       Klant vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden.

 

Artikel 6 - Garanties

6.1.       Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen om de Diensten substantieel aan de overeengekomen specificaties te laten voldoen. Opdrachtnemer garandeert niet dat de Diensten geschikt zijn voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door Klant.

 

 

Artikel 7 - Vergoedingen en betaling

7.1.       De door Klant voor de Diensten verschuldigde vergoedingen alsmede de momenten en termijnen van betaling staan vermeld in de Overeenkomst.

7.2.       Alle door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven zijn exclusief btw en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.

7.3.       Opdrachtnemer is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’), vermeerderd met ten hoogste 5%. Opdrachtnemer is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.

7.4.       Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

7.5.       De aan Klant toegezonden facturen zullen worden voldaan binnen de termijn van 14 kalenderdagen, dan wel, indien daarin geen termijn is opgenomen, binnen de op de factuur vermelde termijn.

7.6.       Door Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter betaling van verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter betaling van de langst openstaande factuur, ongeacht hetgeen Klant bij betaling van de factuur vermeldt en tenzij Opdrachtnemer aangeeft dat een andere volgorde wordt gehanteerd.

7.7.        Indien Klant niet binnen betalingstermijn de facturen heeft voldaan, verkeert Klant automatisch in verzuim zonder dat enige nadere ingebrekestelling of sommatie vereist is. Vanaf dat moment is Klant tevens de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd tot aan het moment van volledige betaling.

7.8.        Indien Klant niet binnen de betalingstermijn de facturen heeft voldaan, heeft Opdrachtnemer bovendien het recht om:

a.    de factuur te vermeerderen met administratiekosten, aanmaningskosten en andere kosten gemaakt als gevolg van de overschrijding van de betalingstermijn door Klant;

b.   de vordering ter incasso uit handen te geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, wettelijke handelsrente en daarover verschuldigde administratiekosten en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom.

c.    de werkzaamheden onder de Overeenkomst op te schorten; dan wel

d.   de Overeenkomst direct buitengerechtelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer.

7.9.       Ter zake van de Opdrachtnemer verrichte Diensten en de daarvoor door Klant verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Opdrachtnemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1.       De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van overeengekomen garantieverplichtingen, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst waarop de tekortkoming ziet, bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 5.000 (vijf Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.   materiële schade aan zaken (zaakschade);

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade;

c.  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

8.2.       De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

8.3.       Een vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

Artikel 9 - Overmacht

9.1.       Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a.    Ziekte onder personeel

b.    Bedrijfsstoringen

c.     Energiestoringen

d.    Niet of niet-tijdige levering van ingeschakelde derden

9.2.       Indien de periode, waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan twee (2) maanden, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 10 - Duur en beëindiging

10.1.    De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven duur. Tenzij in de Overeenkomst nadrukkelijk anders is bepaald, is Klant niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.

10.2.    Wordt de Overeenkomst binnen 24 uur (1 dag) voor aanvang van de opdracht afgezegd door de Klant, dan is de volledige financiële vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd.

10.3.    Wordt de Overeenkomst binnen 168 uur (7 dagen) voor aanvang van de opdracht afgezegd door de Klant, dan is 2/3 deel van de totale financiële vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd.

10.4.    Wordt de Overeenkomst binnen 336 uur (14 dagen) voor aanvang van de opdracht afgezegd door de Klant, dan is 1/3 deel van de totale financiële vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd.

10.5.     Wordt de Overeenkomst met minimaal 336 uur (14 dagen) voor aanvang van de opdracht afgezegd door de Klant, dan is geen financiële vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd.

10.6.     Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn de beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst te overleven blijven na beëindiging volledig van kracht.

 

Artikel 11 - Vertrouwelijke informatie

11.1.     Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij en deze informatie in redelijkheid als vertrouwelijk zou moeten worden aangemerkt, zal deze ontvangende Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

11.2.    Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij of naderhand openbaar is geworden, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

 

Artikel 12 - Kennisgevingen

12.1.    Alle kennisgevingen en andere communicatie tussen Partijen betreffende de Overeenkomst en de uitvoering daarvan zal schriftelijk geschieden, waaronder begrepen door middel van e-mail verkeer. E-mail berichten worden geacht door de andere Partij te zijn ontvangen en de inhoud daarvan bekend, indien zulk bericht aantoonbaar is verzonden aan de contactpersoon en het e-mail adres zoals vermeld in de Overeenkomst.

12.2.   Partijen zullen elkaar direct op de hoogte stellen van enige verandering in de in de Overeenkomst vermelde gegevens.

 

Artikel 13 - Privacy

13.1.    De mogelijkheid bestaat dat Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens voor Klant verwerkt. Klant garandeert dat zij volledig aan alle toepasselijke wet- en regelgeving voldoet en dat zij gerechtigd is om Opdrachtnemer als bewerker van de betreffende persoonsgegevens in te schakelen.

13.2.    Opdrachtnemer zal enkel persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn om de Diensten aan te kunnen bieden.

13.3.    De persoonsgegevens bevatten onder meer de volgende identificatiegegevens:

·           Voor- en achternaam: of ander uniek gegeven waarmee een persoon persoonlijk identificeerbaar is;

·           Adresgegevens: dit zal enkel gebruik worden om post te verzenden;

·           Telefoonnummer: zodat Opdrachtnemer contact op kan nemen;

·           Betaalgegevens: wanneer een betaling wordt verricht aan Opdrachtnemer, dan zullen deze gegevens in de administratie worden verwerkt om de betaling aan de factuur te kunnen koppelen;

·           E-mailadres: zodat er digitaal kan worden gecorrespondeerd. 

13.4.    Opdrachtnemer zal enkel beroepsmatig gebruik maken van eventuele persoonsgegevens.

13.5.    Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Om deze reden zijn er technische en organisatorische maatregelen getroffen waardoor de persoonsgegevens beschermd zijn tegen ongeoorloofde verwerking.

13.6.    Opdrachtnemer zal gebruik maken van digitale uitwisseling van persoonsgegevens.

13.7.    Opdrachtnemer zal geen persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven.

13.8.    Indien de Klant diens eigen persoonsgegevens in wil zien, wijzigen, beperkten overdragen of verwijderen uit het systeem, dan dient er per e-mail contact te worden opgenomen via:

hallo@improvementcompany.nl

13.9.    Indien de klant van mening is dat er niet op een juiste manier met de persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kan een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

13.10. Klant vrijwaart Opdrachtnemer volledig tegen alle claims van derde partijen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer en/of die het gevolg zijn van de schending van bovengenoemde garanties door Klant.

13.11.  Nadat een opdracht is afgerond zal Opdrachtnemer gedurende vijf jaar het dossier digitaal bewaren. De financiële gegevens zullen gedurende zeven jaar bewaard blijven in de administratie van Opdrachtnemer.

 

Artikel 14 - Cookies

14.1.    Om het gebruiksgemak van de website van Opdrachtnemer te vergroten, maakt zij gebruik van functionele en analytische cookies.

14.2.    De functionele cookies worden gebruikt voor het gebruikersgemak van de bezoeker op de website van Opdrachtnemer. Op deze manier hoeft een bezoeker niet iedere keer opnieuw informatie hoeft in te voeren of te downloaden bij het bezoek van de website. Meer in het bijzonder wordt gebruik gemaakt van de onderstaande cookies:

·     Cfid: In combinatie met cftoken helpt deze cookie om op unieke wijze een cliënt apparaat (browser) te identificeren om de site in staat te stellen om gebruiker sessievariabelen bij te houden. De cookie heeft een vervaldatum van 20 dagen.

·    Cftoken: In combinatie met cfid helpt deze cookie om een cliënt apparaat (browser) op unieke wijze te identificeren, zodat de site sessievariabelen voor de gebruiker kan behouden. De cookie heeft een vervaldatum van 20 dagen.

·    CookieConsent: Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein. De cookie heeft een vervaldatum van 1 jaar.

·    MobileFormat: Wordt gebruikt om te bepalen of het mobiele formaat van de website al dan niet wordt weergegeven. De cookie heeft een vervaldatum van 30 jaar.

·    Mxp_Trackingid: Gebruikt door Mura CMS om een cliënt apparaat (browser) op unieke wijze te identificeren om de site in staat te stellen om gebruiker sessievariabelen te behouden. De cookie heeft een vervaldatum van 30 jaar.

14.3.    De analytische cookies worden op de computer van een bezoeker van de website van Opdrachtnemer geplaatst, zodat gebruik kan worden gemaakt van Google Analytics. Bij het gebruik van Google Analytics wordt uiteraard de privacy van de bezoeker gerespecteerd. Via Google Analytics wordt de werking van de website van Opdrachtnemer gemeten en wordt gekeken hoe een bezoeker de website heeft gevonden. Het vorenstaande cookie gebruik door Opdrachtnemer is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

            Daarnaast plaatsen we cookies van Facebook (Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.  Meer informatie over de cookies van Facebook kun je vinden bij facebook.

            Tevens plaatsen we cookies van LinkedIn (Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van LinkedIn kun je vinden bij LinkedIn.

            De bewaartermijn van deze cookies is maximaal 2 jaar.

14.4.    Het is mogelijk cookies van de computer te verwijderen of uit te schakelen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de website van opdrachtnemer in dat geval niet optimaal zal werken. Meer informatie over het uitschakelen of verwijderen van cookies zijn te vinden op de volgende websites:

·       Chrome

·       Firefox

·       Internet Explorer

·       Edge

·       Safari

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegdheid

15.1.    De aanbiedingen, offertes, deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en andere overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Klant worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.

15.2.    Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de aanbiedingen, offertes, deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en andere overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Klant zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank te Breda.

 

Artikel 16 - Overig

16.1.    In alle gevallen waarin door deze Algemene Voorwaarden niet is of zal blijken te zijn voorzien, zijn Partijen over en weer jegens elkaar gehouden te handelen overeenkomstig uitgangspunt en strekking van deze Overeenkomst, met wederzijdse inachtneming van de redelijkheid en billijkheid en rekening houdend met elkaars gerechtvaardigde belangen.

16.2.    Klant is niet bevoegd om de Overeenkomst en/of enig van de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Klant is evenmin bevoegd om zonder zulke toestemming een derde in te huren voor de (gedeeltelijke) uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

16.3.    Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst dienen schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen en ondertekend door daartoe bevoegde personen.

16.4.    Indien en voor zover enige bepaling uit de Overeenkomst nietig, ongeldig of onverbindend wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Partijen zullen in zodanig geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling, die de aard en strekking van de oude bepaling zo dicht mogelijk zal benaderen, zonder zelf nietig, ongeldig of onverbindend te zijn.

16.5.    Indien de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst in een andersluidende taal dan de Nederlandse taal is/zijn opgesteld en er onenigheid ontstaat over de (taalkundige) uitleg van een artikel, dan prevaleert de Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst.